Bloei!

Algemene Voorwaarden

Bloei! Praktijk voor Kinesiologie – Christa Konijnendijk

Artikel 1, Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Therapeut: degene die handelt als zelfstandig gevestigd natuurgeneeskundig therapeut.
Cliënt: degene aan wie door de therapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk wordt uitgeoefend. De therapeut kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen
De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het praktijkadres A.W. Lipsstraat 14, 3262 GA Oud-Beijerland. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Aanwezigheid en Verhindering
4.a In de praktijk komen mensen met allerlei overgevoeligheden en allergieën. De cliënt zorgt ervoor dat hij geen sterke parfum, haarlak, deodorant e.d. gebruikt. Tevens is het belangrijk dat zijn kleding niet naar rook ruikt.
4.b In de praktijk mag niet gegeten worden. De mobiele telefoon staat uit.
4.c De cliënt wordt aangeraden goed te eten voordat hij een allergie-behandeling ondergaat. Na een behandeling is het goed om veel water te drinken en in de eerste zes uur geen zware lichamelijke inspanning te verrichten.
4.d Wanneer de cliënt minderjarig is, dient één van de ouders bij het consult aanwezig te zijn. Er mogen geen andere kinderen bij zijn. Wanneer een meerderjarige cliënt iemand mee wil nemen, dient dat van te voren te worden aangegeven.
4.e De afgesproken tijd is voor de cliënt gereserveerd. De cliënt wordt geacht op tijd aanwezig te zijn. Omdat er op het praktijkadres geen wachtruimte aanwezig is, maximaal 5 minuten van tevoren.
4.f Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende factuur met een vinkje bij contante betaling.

Artikel 7, Declaraties
Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
9.a Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.
9.b Voor alle medische problemen dient de cliënt een huisarts te raadplegen. Als de cliënt onder behandeling staat van een huisarts of medisch specialist, dient hij deze behandeling niet te staken vanwege een therapeutisch consult.

Artikel 10, Inzagerecht
De cliënt heeft inzagerecht in het eigen dossier.

Artikel 11, Klachtenprocedure
Praktijk de Boei heeft een klachtenprocedure. Uw therapeut doet er alles aan om u een zorgvuldige behandeling te geven. Mocht u toch een klacht hebben, dan is de volgende procedure van toepassing:
11.a In alle gevallen moet een klacht eerst bij uw eigen therapeut worden ingediend. In onderling overleg zal de therapeut haar best doen om de klacht op te lossen.
11.b Is het probleem op deze manier niet op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Bloei! Praktijk voor kinesiologie. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen de klager en uw therapeut en probeert zo tot een voor beiden bevredigende oplossing te komen.
11.c Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u het geschil indienen bij de geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Gegevens van de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie kunnen worden opgevraagd bij uw therapeut.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten